Onze cultuur beschouwt het christendom in hoge mate als een gepasseerd station en nu de kennis ervan navenant vermindert, wordt soms de grootst mogelijke onzin gedebiteerd over wat het christelijk geloof zou behelzen.

Critici van het geloof veroorloven zich vaak simplistische voorstellingen van wat christelijk zou zijn. Zij zouden er goed aan doen van tijd tot tijd een hedendaagse dogmatiek te raadplegen om hun denkbeelden nauwkeuriger af te stemmen op wat christenen zoal geloven. In onze eigen westerse context is van alles in beweging. En in die veranderende cultuur bewegen de geloofsgemeenschappen mee. In die zin is de taak van dogmatiek ook een hedendaagse vorm van geloofsverantwoording.

Karl Barth schreef over geloofsbelijdenissen dat zij inzichten verwoorden die in specifieke omstandigheden in een specifieke traditie-historische constellatie opgedaan worden, maar die wel ter nadere toetsing voorgelegd worden aan het geheel van de kerk en niet aan een deel daarvan. Zo verwijzen Van den Brink en Van der Kooi, de schrijvers van ‘Christelijke Dogmatiek’ met ‘Christelijke’ in de titel van hun boek ook naar een dogmatiek die per definitie voorstellen doet voor het geheel van de geloofsgemeenschap.

De keuze voor ’dogmatiek’ en niet ‘geloofsleer’ is ingegeven doordat, wat de schrijvers betreft, ‘dogma’ in dogmatiek niet staat voor autoritair opgelegde leer, maar voor wat de christelijke kerk niet kwijt wil, namelijk het ingrijpend nieuwe van Gods bemoeienis met ons in Jezus Christus. Er zijn door de kerk vondsten gedaan waar men niet achter terug wil en die een ongelooflijk perspectief geven op het leven. Precies dat bepalende en verplichtende brengt het woord dogma ons te binnen. Als dat provocerend werkt jegens het seculiere, waar we zelf trouwens deel aan hebben, zijn we waar we wezen moeten: op het scherpst van de snede.

In opdracht van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology(HBCRET) organiseert Stichting Proclama het Studieprogramma Christelijke Dogmatiek.

Ben je predikant, academicus uit een andere discipline, journalist die geacht wordt beroepshalve over geloof te schrijven of ben je zo maar een geïnteresseerde  – in al deze gevallen biedt het studieprogramma Christelijke Dogmatiek jou een mogelijkheid om zinvolle vragen te stellen, houdbare antwoorden te zoeken en een eigentijdse geloofsverantwoording te vormen.

De inleiders/docenten die meewerken aan het studieprogramma zijn de schrijvers van Christelijke Dogmatiek zelf. Voor uitgebreidere informatie over de inhoud, locatie, data en kosten  klik hier voor het studieprogramma.  Het studieprogramma is PEP(open aanbod PKN) geaccrediteerd.

Comments are closed.